Likwidacja WPK


ZARZĄDZENIE NR 133/92
WOJEWODY KATOWICKIEGO
z dnia 29 czerwca 1992 r.

w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Katowicach

Na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 18 i Nr 75, poz. 329)

zarządza się co następuje:

§ 1

  1. Likwidacji podlega Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 31.

§ 2 (w brzmieniu pierwotnym)

Na likwidatora przedsiębiorstwa wyznacza się Agencję Inicjatyw Gospodarczych S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach.

Czynności likwidacyjne w imieniu Agencji Inicjatyw Gospodarczych będzie wykonywał Pan Franciszek PRZESOR na podstawie pełnomocnictwa.

§ 2 (w brzmieniu wg zarządzenia nr 159/92 z dnia 11 sierpnia 1992 r. z mocą od 1 sierpnia 1992 r.)

Na likwidatora przedsiębiorstwa wyznacza się pana Franciszka PRZESORA, zamieszkałego w Sosnowcu przy ul. Słowackiego 58/2.

§ 2 (w brzmieniu wg zarządzenia nr 39/97 z dnia 28 lutego 1997 r. z mocą od 1 marca 1997 r.)

Na likwidatora przedsiębiorstwa wyznacza się Kancelarię Prawniczą "LEX" z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Ks. Bończyka 17A, reprezentowaną przez Pana Lucjana Zrałka - właściciela.

§ 2 (w brzmieniu wg zarządzenia nr 488/98 z dnia 3 listopada 1998 r. z mocą od 1 listopada 1998 r.)

Na likwidatora przedsiębiorstwa wyznacza się Kancelarię Prawniczą "PARAGRAF" z siedzibą w Katowicach przy ul. Szpaków 45, reprezentowaną przez Pana Sławomira Oczkowicza - właściciela.

§ 2 (w brzmieniu wg zarządzenia nr 26/02 z dnia 24 stycznia 2002 r. z mocą od 1 lutego 2002 r.)

Na likwidatora przedsiębiorstwa wyznacza się Pana Dariusza Nejmana (Dariusz Nejman) zamieszkałego w Sosnowcu przy ul. W. Stwosza 22/49.

§ 2 (w brzmieniu wg zarządzenia nr 80/05 z dnia 22 marca 2005 r. z mocą od 23 marca 2005 r.)

Na likwidatora przedsiębiorstwa wyznacza się Kancelarię Radców Prawnych WOJEWODA Spółka partnerska z siedzibą w Gliwicach, Plac Piastów 10, reprezentowaną przez Marka Wojewodę.

§ 3

  1. Otwarcie likwidacji następuje w dniu 1 sierpnia 1992 r.
  2. Zakończenie statutowej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa likwidowanego nastąpi z dniem 31 lipca 1992 r.
  3. Likwidatorowi przysługują prawa i obowiązki dyrektora przedsiębiorstwa w zakresie niezbędnym do zakończenia postępowania likwidacyjnego.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się likwidatorowi.

§ 5

Nadzór nad przebiegiem likwidacji powierzam Dyrektorowi Wydziału Przekształceń Przedsiębiorstw.

§ 6

Od postanowień niniejszego zarządzenia przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w trybie art. 63 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wojewoda Katowicki: Wojciech Czech


Źródło: Zarządzenia Wojewody Katowickiego, 1992-2005 r.