Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

ZAŁĄCZNIK NR 5

Opis działania międzymijankowych sygnalizacji świetlnych

Opis działania sygnalizacji międzymijankowej obsługiwanej ręcznie.
Opis działania sygnalizacji ślizgowej międzymijankowej stosowanej w PKT Katowice.
Opis działania przekaźnikowej (wzbudzanej) sygnalizacji międzymijankowej stosowanej w PKT Katowice.
Opis działania sygnalizacji międzymijankowej przekaźnikowej dla 3 kierunków.


OPIS DZIAŁANIA SYGNALIZACJI MIĘDZYMIJANKOWEJ OBSŁUGIWANEJ RĘCZNIE

Schemat sygnalizacji międzymijankowej obsługiwanej ręcznie dla 2-ch miejsc

1. Sygnał obsługiwany ręcznie jest jednoseryjny, szeregowo połączony drutem napowietrznym ze wszystkimi żarówkami zainstalowanymi po obu stronach odcinka jednotorowego i zasilany prądem sieciowym.

2. Po obu stronach odcinka jednotorowego są umieszczone skrzynki przełącznikowe, służące do ręcznego obsługiwania sygnału specjalnym kluczem do tego przeznaczonym.

3. W każdej skrzynce sygnałowej jest zainstalowana jedna żarówka jako lampa kontrolna dla obsługującego sygnał oraz po jednej żarówce zainstalowanej na słupie względnie drucie odciągowym sieci, jako lampa kontrolna dla motorniczego wjeżdżającego na odcinek jednotorowy. Obserwacja lamp kontrolnych obowiązuje motorniczego od czasu wygaszenia sygnału do czasu minięcia lamp kontrolnych. W przypadku, gdy motorniczy wjeżdżając na odcinek jednotorowy stwierdzi, że lampa kontrolna świeci, natychmiast tramwaj zatrzymuje, powiadamia dyspozytora i stosuje się do jego poleceń.

4. Skrzynki sygnałowe zaopatrzone są w tarcze orientacyjne. Po jednej stronie odcinka jednotorowego jest umieszczona tarcza czworokątna - uprawniająca podczas równoczesnego wygaszenia sygnału do powtórnego, jednorazowego wygaszenia sygnału. Po drugiej stronie odcinka jednotorowego umieszczona jest tarcza trójkątna, oznaczająca zakaz powtórnego gaszenia sygnału w wypadku równoczesnego wygaszenia sygnału.

5. Do wygaszenia sygnału przed wjazdem na odcinek jednotorowy upoważniony jest: motorniczy, kontroler, regulator lub kandydat na motorniczego pod nadzorem instruktora.

6. Oświecenia sygnału po przejechaniu odcinka jednotorowego dokonuje motorniczy.

7. Obowiązkiem obsługującego sygnał jest dokładne przekręcenie przełącznika o 90 st., zawsze w prawo.

8. Oświecony stan sygnału oznacza, że odcinek jednotorowy jest wolny, jednak wjazd pociągu jest dopuszczalny tylko po uprzednim wygaszeniu sygnału i obserwacji, że sygnał ponownie się nie zaświeci. Jeżeli po przybyciu pociągu do miejsca obsłużenia sygnału, gdzie również odbywają się mijanki, sygnał będzie oświecony co oznacza, że odcinek jednotorowy jest wolny, a pociągu z przeciwnego kierunku nie było, motorniczy winien odczekać na przybycie pociągu tak długo, ile wynosi czas przejazdu danego odcinka jednotorowego np. 4, 6 lub 7 min. Po odczekaniu tego czasu i nieprzybyciu pociągu z przeciwnego kierunku, gasi sygnał i kontynuuje jazdę. Motorniczy obowiązany jest w takich przypadkach zachować jak największą ostrożność przy przejeżdżaniu odcinka jednotorowego. W czasie złych warunków atmosferycznych (np. mgła) kontynuowanie jazdy dopuszczalne jest po konsultacji z dyspozytorem.

9. Wygaszony stan sygnału oznacza "STÓJ" - odcinek jednotorowy zajęty. Zakazuje również oświecenia sygnału względnie jakiegokolwiek manipulowania w skrzynce sygnałowej. Jeśli pociąg z przeciwnego kierunku nie przyjechał i sygnał nie oświecił się należy odczekać 10 minut od czasu planowanego przyjazdu. Po odczekaniu tego czasu można wjechać na odcinek jednotorowy zachowując jak największą ostrożność, a prędkość pociągu nie powinna przekraczać 5 km/h, aby w razie spostrzeżenia pociągu z przeciwnego kierunku móc na czas zatrzymać tramwaj. Po przejechaniu odcinka jednotorowego należy oświecić sygnał celem stwierdzenia przyczyny nie działania sygnału. O ile zostanie stwierdzone, że ostatni motorniczy po przejechaniu tego odcinka nie oświecił tego sygnału, motorniczy który to stwierdzi musi złożyć wyczerpujący raport.
Jeżeli sygnał nie działa z powodu awarii lub działa nieprawidłowo, należy natychmiast powiadomić dyspozytora ruchu, a do czasu naprawy sygnału mijanie się pociągów winno się odbywać na mijankach wyznaczonych w rozkładzie jazdy przy zachowaniu maksymalnej ostrożności. W czasie naprawy sygnału na skrzynkach sygnałowych powinny być zawieszone tabliczki z napisem "sygnał nieczynny - naprawa". Założenia takich tabliczek na czas naprawy dokonuje pogotowie górnej sieci.

10. Równoczesne obsłużenie sygnału następuje podczas gaszenia światła z obu stron odcinka jednotorowego w tym samym czasie i ujawnia się tym, że po wygaszeniu światło sygnału ukaże się ponownie, a czas pomiędzy gaszeniem, a ponownym ukazaniem się światła nie przekroczył maksimum 3 sekund - jako czas uznany dla dokonania równoczesnego obsłużenia sygnału.
Jeżeli nastąpiło równoczesne obsłużenie sygnału to motorniczy znajdujący się przy skrzynce sygnałowej z tarczą czworokątną, uprawniony jest do ponownego jednorazowego wygaszenia sygnału i kontynuowania jazdy. Natomiast motorniczy z przeciwnego kierunku mający na skrzynce sygnałowej tarczę trójkątną musi zaczekać a w razie nieprzybycia pociągu po odczekaniu 10 minut może jechać dalej z zastosowaniem jak największej ostrożności i ograniczoną prędkością pociągu do 5 km/h.
W przypadku równoczesnego obsłużenia sygnału i braku tarcz orientacyjnych, gaszenie światła po raz drugi jest zabronione. Należy odczekać 10 minut i po odczekaniu tego czasu można sygnał wygasić i kontynuować jazdę z zachowaniem szczególnej ostrożności i ograniczoną prędkością do 5 km/h.

11. Tarcze orientacyjne przy skrzynkach sygnałowych tracą swe uprawnienia w razie naruszenia przepisów w następujących przypadkach:
a) w przypadku równoczesnego obsłużenia sygnału i ponownego gaszenia sygnału w skrzynce sygnałowej z tarczą czworokątną światło ukaże się po raz drugi, to po raz trzeci gaszenie sygnału jest zabronione, ponieważ sygnał został również ponownie obsłużony od strony tarczy trójkątnej wbrew przepisom zakazu powtórnego gaszenia sygnału,
b/ jeżeli po wygaszeniu sygnału światło ukaże się powtórnie po upływie 3 sekund oznacza to, że nastąpiło nierównoczesne obsłużenie sygnału wbrew przepisom zakazu oświetlenia wygaszonego sygnału przed wjazdem na jednotorowy odcinek.
W obu przypadkach przekroczono obowiązujące przepisy, nie wolno więcej gasić światła, a pociągi z obu kierunków muszą odczekać 10 minut i po odczekaniu tego czasu pociąg, który jako pierwszy prawidłowo wygasił sygnał może wjechać na jednotorowy odcinek z zachowaniem szczególnej ostrożności i ograniczeniem prędkości pociągu do 5 km/h.
Motorniczowie obu pociągów są zobowiązani złożyć wyczerpujące raporty.

12. Przejazd pociągów następnych jest dozwolony jedynie wówczas o ile przed wjazdem na odcinek jednotorowy pociąg ten zostanie zgłoszony u motorniczego pociągu poprzedzającego z podaniem celu jazdy. W tym przypadku motorniczy pierwszego pociągu powinien wywiesić tarczę PC-7 oznaczającą pociąg następny i gasi światło sygnału, natomiast po przejechaniu tego odcinka motorniczy ostatniego pociągu powinien oświecić sygnał. Zabrania się jazdy pociągiem następnym w czasie ograniczonej widoczności (warunki atmosferyczne).

13. Jeżeli w czasie przejeżdżania odcinka jednotorowego pociąg zdefektuje i dalsza jazda stanie się niemożliwa, pociąg ten należy zabezpieczyć z obu stron, aby zatrzymać ewentualnie nadjeżdżający inny pociąg. O defekcie należy natychmiast powiadomić dyspozytora lub kontrolera ruchu. Motorniczy rozpoczynając jazdę na odcinku jednotorowym po zatrzymaniu lub awarii, obowiązany jest prowadzić pociąg z prędkością do 5 km/h, aby uniknąć zderzenia z pociągiem z przeciwnego kierunku, który mógł wjechać na odcinek jednotorowy.

14. Obowiązuje również stosowanie się do mijanek planowych zaznaczonych w rozkładzie jazdy.

Schemat sygnalizacji międzymijankowej obsługiwanej ręcznie dla 3-ch miejsc

Schemat sygnalizacji międzymijankowej obsługiwanej ręcznie dla 4-ch miejsc


OPIS DZIAŁANIA SYGNALIZACJI ŚLIZGOWEJ MIĘDZYMIJANKOWEJ STOSOWANEJ W PKT KATOWICE

Schemat sygnalizacji ślizgowej międzymijankowej

1. Ślizgowa sygnalizacja międzymijankowa dzieli się na trzy odcinki oznaczone na jako "a", "b", "c".

2. Odcinki "a" i "b" są odcinkami wstępnymi.

3. Długość kontaktów ślizgowych na tych odcinkach uzależniona jest od terenu i szybkości jazdy pociągów i wynosi około 60 m.

4. Lampa podciągnięta szczelinowa pozioma "a2" i tarcza "S" umieszczane są na początku odcinka wstępnego "b".

5. W przypadku kiedy pociąg wjedzie na (oznaczony tarczą "S") odcinek wstępny "a" lub "b" i lampy wstępne "a1" lub "b1" nie świecą, oznacza to, że sygnalizacja jest uszkodzona i należy wówczas przed wjazdem na odcinek jednotorowy odczekać czas równy przejazdowi odcinka jednotorowego a następnie, jeśli nie nadjedzie pociąg z przeciwnego kierunku wjechać na odcinek jednotorowy i prowadzić pociąg z zachowaniem szczególnej ostrożności z ograniczoną prędkością do 5 km/h. Jeżeli zapali się lampa kontrolna oznacza to, że zajęliśmy odcinek jednotorowy i ta część sygnalizacji jest sprawna. Można kontynuować jazdę ze zmniejszoną szybkością do 5 km/h i z zachowaniem szczególnej ostrożności ponieważ w przypadku uszkodzenia odcinków "a" lub "b" sygnalizacji możliwy jest jednoczesny wjazd na odcinek "c" sygnalizacji.

6. Obowiązuje również stosowanie się do planowych mijanek zaznaczonych w rozkładzie jazdy.

7. Do odcinka "a" należą: lampa "a1" - szczelinowa pionowa i po stronie "b" lampa podciągnięta "a2" szczelinowa pozioma połączone szeregowo.

8. Do odcinka "b" należą: lampa "b1" - szczelinowa pionowa i po drugiej stronie lampa "b2" - szczelinowa pozioma połączone szeregowo.

9. Do odcinka "c" należą cztery lampy połączone szeregowo oznaczone "c1", "c2", "c3", "c4". Lampy "c1" i "c4" mają szczeliny poziome, zaś lampy "c2" i "c3" są białe tzw.kontrolne umieszczone na odcinku jednotorowym i wskazują motorniczemu sprawność działania sygnalizacji odcinka "c". Od strony "a" są umieszczone 3 lampy na wysokości zwrotnicy, od strony "b" dwie lampy na wysokości zwrotnicy oraz jedna lampa podciągnięta.

10. Opis działania od strony "a":
Zapalona lampa szczelinowa pionowa "a1" oznacza wolny wjazd na jednotorowy odcinek o ile nie świeci żadna lampa szczelinowa pozioma "b2" lub "c4".
Zapalona lampa szczelinowa pozioma "b2" oznacza "STÓJ", gdyż pociąg z przeciwnej strony odcinka sygnalizuje wjazd na odcinek jednotorowy. Po wygaśnięciu lampy szczelinowej poziomej "b2" zapala się natychmiast lampa szczelinowa pozioma "c4" co oznacza, że pociąg z przeciwnego kierunku znajduje się na jednotorowym odcinku. W przypadku gdy po wygaśnięciu lampy szczelinowej poziomej "b2", nie zapali się lampa szczelinowa pozioma "c4" oznacza to, że sygnał jest uszkodzony, a zatem wjazd na odcinek jednotorowy jest wzbroniony i do czasu naprawy sygnału, mijanie pociągów musi się odbywać w miejscach oznaczonych w rozkładzie jazdy. Motorniczy zobowiązany jest zgłosić niesprawny sygnał do dyspozytora ruchu.

11. Opis działania od strony "b":
Lampa szczelinowa pozioma "podciągnięta" "a2" zabezpiecza przed równoczesnym wjazdem dwóch pociągów z przeciwnych kierunków, z odcinków wstępnych "a" i "b" na odcinek jednotorowy"c". Gdy lampa "a2" nie świeci to pociąg może wjechać na odcinek "b" natomiast gdy się świeci oznacza to "STÓJ", gdyż pociąg z przeciwnej strony sygnalizuje wjazd na jednotorowy odcinek.
Po wygaśnięciu lampy "a2" pociąg powinien wjechać na odcinek "b" tylko do ukresu. Pociągowi temu nie wolno wjeżdżać na jednotorowy odcinek "c" nawet wtedy gdy nie świeciła tempa "c1". W tym przypadku oznacza to, że sygnał jednotorowego odcinka nie działa ponieważ przy normalnym działaniu sygnału, po wygaśnięciu lampy "a2" powinna za ułamek sekundy zaświecić się lampa "c1"
Zapalona lampa szczelinowa pionowa "b1" oznacza wolny wjazd na jednotorowy odcinek, o ile nie świeci się lampa "c1" względnie nie świeciła uprzednio lampa "a2".
Przy wjeździe na jednotorowy odcinek przy normalnym działaniu sygnału zapalają się lampy kontrolne białe "c2" i " c3". natomiast w razie nie zapalenia się lamp oznacza to, że sygnał jest uszkodzony i należy kontynuować jazdę z prędkością do 5 km/h z równoczesnym powiadomieniem Dyspozytora Ruchu. Obowiązuje również stosowanie się do planowych, obowiązkowych mijanek zaznaczonych w rozkładzie jazdy.
Dla kontroli czy obwód sygnałów blokujących jednotorowy odcinek działa należycie tzn. lampy poziome "c1" i "c4"są zapalone, włączono dwie lampy kontrolne białe połączone w szereg "c2" i "c3" i umieszczono je na jednotorowym odcinku w odległości około 30 m od zwrotnicy.

12. Wjazd pociągów następnych na odcinek "c" jest dozwolony jedynie w wypadku, gdy pociąg poprzedzający jest dobrze widziany na tym odcinku i pociąg następny zdąży podtrzymać kontakt, zanim pociąg poprzedzający opuści odcinek "c" tzn. zanim wygasną lampy blokujące "c1" i "c4", odcinek "c" nie jest krótszy niż 150 m i uprzednio nie świeciły lampy "a2" lub "b2".

13. O zatrzymaniu lub awarii pociągu na odcinku wstępnym lub jednotorowym należy natychmiast powiadomić dyspozytora ruchu.

14. W sygnalizacji ślizgowej istnieje możliwość wystąpienia martwych punktów, czyli miejsc w których sygnalizacja zostaje wyłączona. Martwe punkty występują w miejscu mocowania przewodów sieci płaskiej do poprzecznych linek odciągowych. W razie konieczności zatrzymania tramwaju, motorniczy musi uważać, aby pantograf (odbierak) nie znalazł się pod martwym punktem, bowiem grozi to wyłączeniem sygnalizacji a tym samym możliwości wjazdu na odcinek jednotorowy innym pociągiem.

15. Podczas mgły i innych złych warunków widoczności jazda pociągów następnych jest wzbroniona.


OPIS DZIAŁANIA PRZEKAŹNIKOWEJ (WZBUDZANEJ) SYGNALIZACJI MIĘDZYMIJANKOWEJ STOSOWANEJ W PKT KATOWICE

Schemat przekaźnikowej sygnalizacji międzymijankowej (wzbudzanej)

1. Przekaźnikowa sygnalizacja międzymijankowa dzieli się na trzy odcinki oznaczone jako "a", "b", "c".

2. Odcinki "a" i "b" są odcinkami wstępnymi. Rozmieszczenie kontaktów załączających jest uzależnione od terenu. Ustala się je przy budowie sygnału. Zaleca się zakładanie kontaktów załączających odcinki "a" i "b" w odległości równej długości wagonu mierząc od ukresu. Lampa podciągnięta szczelinowa pozioma "a2", kontakt załączający "KzB" oraz tarcza "W" są umieszczone na początku odcinka wstępnego "b".
W przypadku kiedy pociąg wjedzie pod kontakt załączający (KzA, KzB) odcinka "a" lub "b" i lampy wstępne "a1" lub "b1" nie świecą oznacza to, że sygnalizacja jest uszkodzona i należy wówczas przed wjazdem na odcinek jednotorowy odczekać czas równy przejazdowi odcinka jednotorowego, a następnie jeśli nie nadjedzie pociąg z przeciwnego kierunku wjechać na odcinek jednotorowy i prowadzić pociąg z zachowaniem szczególnej ostrożności z ograniczoną prędkością do 5 km/h. Jeżeli zapali się lampa kontrolna oznacza to, że zajęliśmy odcinek jednotorowy i ta część sygnalizacji jest sprawna. Można kontynuować jazdę jednak ze zmniejszoną szybkością do 5 km/h i z zachowaniem szczególnej ostrożności ponieważ w przypadku uszkodzenia odcinków "a" lub "b" sygnalizacji możliwy jest jednoczesny wjazd na odcinek "c" sygnalizacji. Obowiązuje również stosowanie się do obowiązkowych, planowych mijanek zaznaczonych w rozkładzie jazdy. Początek sygnalizacji jest oznaczony tarczą "W".

3. Do odcinka "a" należą: lampa "a1" szczelinowa pionowa i po stronie "b" lampa podciągnięta "a2" - szczelinowa pozioma połączone szeregowo.

4. Do odcinka "b" należą: lampa "b1" - szczelinowa pionowa i po drugiej stronie lampa "b2" - szczelinowa pozioma połączone szeregowo.

5. Do odcinka "c" należą cztery lampy połączone szeregowo oznaczone "c1", "c2", "c3", "c4". Lampy "c1" i "c4" mają szczeliny poziome, zaś lampy "c2" i "c3" są białe tzw.kontrolne, znajdują się na odcinku jednotorowym i wskazują motorniczemu sprawność działania sygnalizacji odcinka "c". W uzasadnionych przypadkach (odcinek "c" długi, kręty itp.) można liczbę lamp kontrolnych w odcinku "c" zwiększyć do czterech.
Od strony "a" są umieszczone trzy lampy na wysokości zwrotnicy a od strony "b" dwie lampy na wysokości zwrotnicy, oraz jedna lampa podciągnięta.

6. Opis działania od strony "a":
Po przejechaniu pociągu pod kontaktem "KzA" zapala się lampa szczelinowa pionowa "a1" oznaczająca wolny wjazd na jednotorowy odcinek o ile nie świeci żadna lampa szczelinowa pozioma "b2" lub "c4". Zapalona lampa szczelinowa pozioma "b2" oznacza "STÓJ", gdyż pociąg z przeciwnej strony odcinka sygnalizuje wjazd na odcinek jednotorowy. Po wygaśnięciu lampy szczelinowej poziomej "b2" zapala się natychmiast lampa szczelinowa pozioma "c4" co oznacza, że pociąg z przeciwnego kierunku znajduje się już na jednotorowym odcinku.
W przypadku, gdy po wygaśnięciu lampy szczelinowej poziomej "b2", nie zapali się lampa szczelinowa pozioma "c4" oznacza to, że sygnał jest uszkodzony, a zatem wjazd na odcinek jednotorowy jest zabroniony i do czasu naprawy sygnału, mijanie pociągów musi się odbywać w miejscach oznaczonych w rozkładzie jazdy. Motorniczy zobowiązany jest zgłaszać pociągom napotkanym w obu kierunkach o uszkodzonym sygnale oraz natychmiast zgłosić do dyspozytora o uszkodzeniu sygnału. Wjazd pociągu następnego pod kontakt "KzA" może nastąpić dopiero po opuszczeniu odcinka wstępnego "a" przez pociąg poprzedni obydwoma odbierakami w przypadku jazdy pociągu z dwoma odbierakami.

7. Opis działania od strony "b":
Lampa szczelinowa pozioma podciągnięta "a2" zabezpiecza przed równoczesnym wjazdem dwóch pociągów z przeciwnych kierunków, z odcinków wstępnych "a" i "b" na odcinek jednotorowy "c". W przypadku równoczesnego wjazdu pod kontakty "KzA" i "KzB". Gdy lampa "a2" nie świeci to pociąg może wjechać na odcinek "b", natomiast gdy jest zapalona oznacza to "STÓJ", gdyż pociąg z przeciwnej strony sygnalizuje wjazd na jednotorowy odcinek.
Po wygaśnięciu lampy "a2" pociąg wjeżdża na odcinek "b" tylko do ukresu. Pociągowi temu nie wolno wjeżdżać na jednotorowy odcinek "c" nawet wtedy gdy nie świeciła lampa "c1". W tym przypadku oznacza to, że sygnał jednotorowego odcinka nie działa ponieważ przy normalnym działaniu sygnału, po wygaśnięciu lampy "a2" powinna się zapalić lampa "c1". Zapalona lampa szczelinowa pionowa "b1" oznacza wolny wjazd na jednotorowy odcinek, o ile nie świeci się lampa "c1" względnie nie świeciła uprzednio lampa "a2".
Przy wjeździe na jednotorowy odcinek przy normalnym działaniu sygnału zapalają się lampy kontrolne białe "c2' i "c3", natomiast w razie nie zapalenia się tych lamp oznacza to, że sygnał jest uszkodzony i należy kontynuować jazdę z prędkością do 5 km/h z równoczesnym powiadomieniem dyspozytora ruchu.
Jeżeli uszkodzone są odcinki "a" lub "b" zaś wjazd na odcinek "c" powoduje oświecenie się lamp kontrolnych można kontynuować jazdę jednak ze zmniejszoną prędkością do 5 km/h i z zachowaniem szczególnej ostrożności ponieważ w przypadku uszkodzenia odcinków wstępnych "a" lub "b" sygnalizacji możliwy jest jednoczesny wjazd na odcinek "c"
sygnalizacji.
Obowiązuje również stosowanie się do obowiązkowych, planowych mijanek zaznaczonych w rozkładzie jazdy.
Wjazd pociągu następnego pod kontakt "KzB" dozwolony jest po opuszczeniu tego odcinka przez pociąg poprzedni obydwoma odbierakami w przypadku jazdy pociągu z dwoma odbierakami.

8. Kategorycznie zabrania się wjazdu na odcinek "c" sygnalizacji przy palących się światłach szczelinowych poziomych.

9. Pod wszystkimi kontaktami sygnalizacji należy jechać z prędkością do 15 km/h.

10. W przypadku zaniku napięcia w sieci trakcyjnej, przekaźniki sygnalizacji nie działają (nie załączają ani nie wyłączają sygnalizacji) nie należy więc przejeżdżać pantografem (odbierakiem) pod kontaktami. Jeśli nie można było zatrzymać tramwaju przed kontaktem to należy powiadomić dyspozytora o fakcie przejechania pod kontaktami w momencie braku napięcia w sieci. O zatrzymaniu lub awarii pociągu na odcinku wstępnym lub jednotorowym należy natychmiast powiadomić dyspozytora.

Jazda pociągów następnych na odcinkach zabezpieczonych sygnalizacją międzymijankową przekaźnikową jest kategorycznie z a b r o n i o n a   i   n i e d o p u s z c z a l n a.


OPIS DZIAŁANIA SYGNALIZACJI MIĘDZYMIJANKOWEJ PRZEKAŹNIKOWEJ dla 3 kierunków

Schemat przekaźnikowej sygnalizacji międzymijankowej z 3 miejsc (wzbudzanej)

1. Obsługa sygnalizacji od strony odcinka "a".

Po przejechaniu kontaktu "KzA" i zaświeceniu lampy szczelinowej pionowej "a1" można kontynuować jazdę, jeżeli nie świeci się żadna z lamp szczelinowych poziomych "c1", "b3", "d2". Jeżeli oprócz lampy szczelinowej pionowej "a1" świeci którakolwiek z lamp szczelinowych poziomych, należy się zatrzymać. Świecenie lampy szczelinowej poziomej "b3" oznacza, że nadjedzie pociąg od strony odcinka wstępnego "b", który ma pierwszeństwo wjazdu na odcinek "c" przed nami. Świecenie lampy szczelinowej poziomej "d2" oznacza, że nadjedzie pociąg od strony odcinka "d", który ma pierwszeństwo wjazdu na odcinek "c" przed nami. Świecenie lampy szczelinowej poziomej "c1" oznacza zajętość odcinka jednotorowego "c".
Jeżeli po przejechaniu kontaktu "KzA" świeci tylko lampa szczelinowa pionowa "a1" to kontynuujemy jazdę. Po przejechaniu pod kontaktem "KwA" powodujemy wygaśnięcie lampy szczelinowej pionowej "a1", a przejechanie pod kontaktem "KzC" powoduje zaświecenie lamp odcinka "c" sygnalizując tym samym jego zajętość. Jazdę przez odcinek jednotorowy wykonujemy z zachowaniem szczególnej ostrożności, a po jego opuszczeniu i przejechaniu pod kontaktem "KwC" powodujemy wygaśnięcie lamp odcinka "c".

2. Obsługa sygnalizacji od strony odcinka "b".

Jeżeli świeci się lampa szczelinowa pozioma "a3" nie wolno wjeżdżać na odcinek "b". Jeżeli lampa szczelinowa "a3" jest wygaszona można wjechać pod kontakt "KzB" powodując tym samym zaświecenie lampy szczelinowej pionowej "b1" i zajęcie odcinka wstępnego "b". Po wjechaniu na odcinek wstępny "b" można kontynuować jazdę jeżeli świeci tylko lampa szczelinowa pionowa "b1". Jeśli oprócz lampy "b1" świeci którakolwiek z lamp szczelinowych poziomych "d3" lub "c6" należy się zatrzymać. Świecenie lamp szczelinowej poziomej "d3" oznacza, że nadjedzie pociąg od strony odcinka wstępnego "d", który ma pierwszeństwo wjazdu na odcinek "c" przed nami. Świecenie lampy szczelinowej poziomej "c6" oznacza zajętość odcinka jednotorowego "c". Jeżeli po przejechaniu kontaktu "KzB" świeci tylko lampa "b1" to kontynuujemy jazdę. Po przejechaniu pod kontaktem "KwB" powodujemy wygaśnięcie lampy "b1" a przejechanie pod kontaktem "KzC" powoduje zaświecenie lamp odcinka "c" sygnalizując tym samym jego zajętość. Jazdę przez odcinek jednotorowy wykonujemy z zachowaniem szczególnej ostrożności, a po jego opuszczeniu i przejechaniu pod kontaktem "KwC" powodujemy wygaśnięcie lamp odcinka "c".

3. Obsługa sygnalizacji od strony odcinka "d".

Jeżeli świeci się lampa szczelinowa pozioma "a2" lub "b2" wjazd na odcinek wstępny "d" jest zabroniony. Jeśli nie świeci żadna z lamp "a2" lub "b2" można wjechać pod kontakt "KzD" powodując tym samym zaświecenie lampy szczelinowej pionowej "d1" i zajęcie odcinka wstępnego "d". Po wjechaniu na odcinek wstępny "d" można kontynuować jazdę jeżeli świeci tylko lampa szczelinowa pionowa "d1". Jeśli oprócz lampy szczelinowej pionowej "d1", świeci lampa szczelinowa pozioma "c3" należy się zatrzymać. Świecenie lampy szczelinowej poziomej "c3" oznacza zajętość odcinka jednotorowego "c". Jeżeli po przejechaniu kontaktu "KzD", świeci tylko lampa szczelinowa pionowa "d1" to kontynuujemy jazdę. Po przejechaniu pod kontaktem "KwD" powodujemy wygaśnięcie lampy szczelinowej pionowej "d1" a przejechanie pod kontaktem "KzC" powoduje zaświecenie lamp odcinka "c" sygnalizując tym samym jego zajętość. Jazdę przez odcinek jednotorowy wykonujemy z zachowaniem szczególnej ostrożności, a po jego opuszczeniu i przejechaniu pod kontaktem "KwC" powodujemy wygaśnięcie lamp odcinka "c".

Jazda pociągów następnych na odcinkach zabezpieczonych sygnalizacją międzymijankową przekaźnikową jest kategorycznie z a b r o n i o n a   i   n i e d o p u s z c z a l n a.

Spis treści