Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

ZAŁĄCZNIK NR 1

Instrukcja obsługi rozjazdu (zwrotnicy) na linii Katowice-Bytom

1. System SNT-1 na linii Katowice-Bytom umożliwia sterowanie rozjazdem tramwajowym:
- za pomocą radia,
- przy wykorzystaniu dotychczasowych kontaktów sterujących.

2. Dopuszczalne wskazania na sygnalizatorze dla obu systemów sterowania:

a
b
c
d
e
f

a. Rozjazd gotowy do przyjęcia sterowania (lub wyłączone sterowanie)
b. Rozjazd ustawiony do jazdy w prawo
c. Rozjazd ustawiony do jazdy w lewo
d. Brak jednoznacznych sygnałów z napędu o położeniu iglic (nie doleganie iglic, uszkodzenie systemu, włożenie dźwigni ręcznego przestawiania)
e. f. Tramwaj na rozjeździe kierunek jazdy lewo lub prawo lub włożona dźwignia ręcznego przekładania (nastawiacz).

3. Przejazd tramwaju bez sterowania radiowego:
3.1. Wjazd pod kontakt jest dozwolony przy braku innego tramwaju na rozjeździe.
3.2. Sterowanie z kontaktu jest możliwe przy wygaszonym sygnalizatorze, rys.2.a.
3.3. Po wjeździe pod kontakt napędu zapala się sygnalizator pokazując bieżący kierunek jazdy na zwrotnicy (rys.2.b. lub c.), jeżeli jest inny od zamierzonego sygnalizator wygaśnie na chwilę (trwa przestawianie), a następnie wskaże nowy kierunek jazdy (rys.2.b. lub c.).
3.4. Przejazd pierwszego wózka przez napęd powoduje, że na sygnalizatorze zapali się dodatkowo krzyż (rys.2.e lub f.).
3.5. Gotowość systemu do następnego przejazdu sygnalizuje wygaszony sygnalizator (rys.2.a).

4. Przejazd tramwaju, sterowanie rozjazdu za pomocą radia:
4.1. Przejazd pantografu pod czujnikiem CPR (umieszczonym na sieci trakcyjnej) uruchamia wymianę komunikatów radiowych, w wyniku której zostaje ustawiona zwrotnica w lewo lub prawo.
4.2. Na sygnalizatorze zostanie wyświetlony kierunek jazdy zgodnie z ustawieniem zwrotnicy (rys.2.b. lub c.).
4.3. Kontakt zostanie zablokowany. Przejazd "z prądem" lub "bez prądu" nie spowoduje zmiany ustawień zwrotnicy.
4.4. Widocznym stanem ustawienia zwrotnicy z radia jest zaświecenie się strzałki z kierunkiem (rys.2.b. lub c.) przed najazdem pantografu na kontakt (tramwaj znajduje się przed znakiem "Z").

5. Procedura awaryjnego sterowania radiem:
5.1. Jeżeli przy sterowaniu radiem sygnalizator pozostaje wygaszony aż do dojazdu tramwaju do znaku "Z", oznacza to, że nie nastąpiło ustawienie rozjazdu radiem.
5.2. W tej sytuacji kontakt jest odblokowany i przestawienie rozjazdu może nastąpić z kontaktu sterującego, należy postępować jak w przypadku sterowania bez radia.

6. Po wyłączeniu zasilania, sterowanie jest wyłączone. Na sygnalizatorze jest sytuacja z rysunku 2.e. lub f. Przejście do normalnej pracy następuje po pierwszym przejeździe tramwaju przez rozjazd.

7. W przypadku niewłaściwego dolegania iglic nie jest wyświetlany kierunek jazdy tylko krzyż (rys.2.d.).

8. Włożenie dźwigni ręcznego przekładania iglic (nastawiacza) powoduje wyświetlenie krzyża (rys.2.d.) i zablokowanie możliwości przekładania zarówno przez kontakt jak i radio. Ze względu na większe siły trzymania napędu, w przypadku przekładania może być konieczne użycie większej siły niż w napędzie dotychczas używanym.

9. W przypadku kiedy wyłączenie zasilania nastąpi kiedy tramwaj jest na rozjeździe konieczne jest powiadomienie dyspozytora (system wymaga sprawdzenia).

10. W przypadku kiedy w strefie rozjazdu nie ma tramwaju, a pali się sygnalizator (niezależnie od wyświetlanego sygnału) należy poinformować dyspozytora i podać stan sygnalizatora.

Spis treści