Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

Część I. Przepisy ogólne.

2. PRZEPISY OGÓLNE DLA KIERUJĄCYCH.

III. OBOWIĄZKI MOTORNICZEGO PODCZAS JAZDY.

1. Jadąc na linię motorniczy winien jechać ustaloną w rozkładzie jazdy trasą oraz bezwzględnie zatrzymywać się na wszystkich przystankach.

2. Motorniczy ma obowiązek w czasie pierwszego kursu zgłosić swoją obecność na linii w wyznaczonym punkcie Służby Kontroli Ruchu.

3. Podczas jazdy na liniach motorniczego obowiązuje stosowanie się do zasad i przepisów "Prawa o ruchu drogowym oraz wewnętrznych zarządzeń i instrukcji Przedsiębiorstwa.

4. Motorniczy obowiązany jest ściśle stosować się do poleceń i sygnałów osób regulujących ruchem oraz Służby Kontroli Ruchu.

5. Motorniczemu zabrania się zatrzymywania tramwaju pomiędzy przystankami (poza przypadkami objętymi warunkami ruchu drogowego i sytuacjami awaryjnymi) i opuszczania tramwaju w celach innych niż służbowe.

6. Podczas jazdy motorniczym zabrania się:

  • przewożenia w kabinie osób - nie dotyczy patrona,
  • prowadzenia rozmów, palenia tytoniu, jedzenia i picia,
  • przewożenia na pulpicie przedmiotów nie stanowiących wyposażenia pojazdu,
  • zatrzymania pojazdu między przystankami za wyjątkiem umożliwienia pasażerom opuszczenia pojazdu w przypadku awarii wagonu oraz długotrwałego zatrzymania ruchu, z zachowaniem jednak wszelkich środków ostrożności,
  • jazdy z otwartymi drzwiami (dotyczy również kabiny),
  • sprzedaży biletów podczas jazdy,

7. Jeżeli motorniczy w czasie jazdy poczuje się niezdolnym do jej kontynuowania, powinien natychmiast zatrzymać pojazd i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Służbę Kontroli Ruchu.

8. Motorniczy zobowiązany jest do codziennego stosowania imiennego klucza do autokomputerów. Rozpoczynając jazdę klucz należy włożyć do autokomputera , kończąc jazdę należy wyjąć i zabrać ze sobą.

9. Motorniczy zobowiązany jest do bezwzględnego zgłaszania bezpośredniemu przełożonemu wszelkich nieprawidłowości pracy autokomputera oraz faktu ewentualnego zgubienia klucza.

10. Motorniczy rozpoczynając pracę na I zmianie pobiera od dyspozytora kartę drogową i kartę RAM za pokwitowaniem w rubryce "Pobrał kartę RAM".

11. Kartę RAM należy włożyć do autokomputera zanim zostanie włożony klucz imienny, gdzie pozostaje ona aż do końca ostatniej zmiany.

12. Przy każdej zmianie motorniczych przekazanie karty RAM musi być pokwitowane podpisem motorniczego z następnej zmiany na karcie drogowej w rubryce "Przekazał kartę RAM".

13. Motorniczy kończący jazdę pociągiem, po zjeździe do zajezdni zdaje kartę drogową i kartę RAM dyspozytorowi, który kwituje to swym podpisem na karcie.

14. Załączenie i wyłączenie autokomputera dokonuje się automatycznie przez włożenie lub wyjęcie imiennego klucza motorniczego. Zabrania się manipulowania wyłącznikiem umieszczonym z tyłu autokomputera.

15. W czasie realizacji rozkładu jazdy zabrania się manipulowania kartą RAM.

16. W przypadku wymiany wagonu na trasie, motorniczy zabiera z autokomputera zdefektowanego wagonu w pierwszej kolejności klucz, następnie kartę RAM, przesiada się do wagonu zamiennego, wkłada najpierw kartę RAM potem klucz i kontynuuje jazdę.

17. Przy zjeździe awaryjnym do zajezdni lub konieczności zaprzestania realizacji rozkładu jazdy motorniczy zobowiązany jest do wpisania w autokomputer odpowiedniego kodu awarii.

18. Każdy przypadek zauważenia mechanicznego uszkodzenia autokomputera należy natychmiast zgłosić dyspozytorowi.

19. Wszelkie nieprawidłowości w pracy autokomputera należy zgłaszać pisemnie na druku "Uwagi do pracy autokomputera" i przekazać dyspozytorowi.

20. Występowanie w czasie realizacji rozkładu jazdy blokady kasowników należy zgłaszać wozowni poprzez wpis do ceduły pojazdu.

21. Motorniczy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za kartę RAM do autokomputerów i imienny klucz.

Spis treści