Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

Część I. Przepisy ogólne.

2. PRZEPISY OGÓLNE DLA KIERUJĄCYCH.

XXII. ZMIANA SŁUŻBY NA TRASIE.

1. Zmiany służb powinny odbywać się w ściśle określonych miejscach wyznaczonych przez kierownictwo zakładu.

2. Podczas zmiany służby na trasie kierujący obowiązany jest sprawdzić tożsamość zmiennika o ile nie zna go osobiście.

3. Kierującemu nie wolno oddać pojazdu zmiennikowi, jeżeli zachodzi podejrzenie, że znajduje się on w stanie wskazującym na użycie alkoholu tub innego środka obniżającego sprawność psychofizyczną.

4. Zdający powinien przekazać zmiennikowi dokumenty eksploatacyjne i dodatkowe wyposażenie pojazdu, a także poinformować go o usterkach pojazdu, ewentualnych zmianach trasy linii oraz doraźnych zarządzeniach kierownictwa bądź nadzoru z jednoczesnym wpisaniem odnośnych uwag do karty drogowej.

5. Przyjmujący pojazd obowiązany jest przyjąć od zmienianego przekazywane informacje i dokumenty, a następnie sprawdzić stan pojazdu, zwłaszcza czy nie został wcześniej uszkodzony w wyniku zdarzenia i zwrócić na ten fakt uwagę zdającego.

6. Po objęciu zmiany kierujący ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania swojej obecności na linii w wyznaczonym punkcie dyspozycyjnym.

Spis treści