Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

Część I. Przepisy ogólne.

2. PRZEPISY OGÓLNE DLA KIERUJĄCYCH.

XX. HOLOWANIE l COFANIE POCIĄGÓW TRAMWAJOWYCH.

1. Przez holowanie pociągów tramwajowych rozumie się ciągnięcie lub spychanie pociągu uszkodzonego.

2. Masa pociągu holującego powinna być większa lub co najmniej równa masie pociągu holowanego a zatem:
- wagon pojedynczy typu 105N i pochodne może być holowany przez każdy inny wagon pojedynczy lub skład wagonów,
- wagon pojedynczy typu 102N i pochodne może być holowany przez inny wagon pojedynczy typu 102N lub skład wagonów dowolnego typu,
- skład wagonów typu 105N i pochodne może być holowany przez skład wagonów dowolnego typu,
- skład wagonów typu 102N i pochodne może być holowany przez inny skład typu 102N.

Awaryjnie dopuszcza się holowanie:
- wagonów typu 105N i pochodnych, składów typu 105N i pochodnych, wagonu typu 102N i pochodnych przez wagon typu N,
- składu wagonów typu 105N i pochodnych przez pojedynczy wagon 105N lub pochodny,
- pojedynczego wagonu typu 102N i pochodnych przez pojedynczy wagon 105N lub pochodny,
- skład typu 102N i pochodne przez pojedynczy wagon 102N lub pochodny,
jedynie na terenie płaskim do najbliższej pętli lub toru odstawczego.

W pozostałych przypadkach należy łączyć kolejne pociągi dążąc do uzyskania równości masy i mocy pociągu holującego i holowanego. Holowanie takie winno się odbywać pod bezpośrednim nadzorem pracownika Służby Kontroli Ruchu.
Zabrania się holowania pociągów poprzez cofanie za wyjątkiem manewrowania.

3. Holowanie pociągu powinno być prowadzone ze szczególną ostrożnością. Maksymalna prędkość nie powinna przekraczać 20 km/h przy jeździe na terenie płaskim i 10 km/h. na spadach. W przypadku przejazdu obok przystanku należy zmniejszyć szybkość do 10 km/h i podawać sygnał ostrzegawczy dzwonkiem zewnętrznym.

4. Przed przystąpieniem do holowania, prowadzący pociąg holujący, holowany oraz pilot powinni uzgodnić między sobą sposób sygnalizacji, informującej o: potrzebie zatrzymania pociągu, zmniejszenia szybkości dojazdu do miejsc niebezpiecznych itp.

5. Kierujący może cofać pociągiem wyłącznie po upewnieniu się, że droga jest wolna. Konieczne jest pilotowanie przez inną osobę z tyłu pociągu, chyba że cofanie odbywa się z pulpitu manewrowego.

6. W przypadku cofania i holowania jeżeli udział biorą dwaj pracownicy Przedsiębiorstwa będący na służbie za skutki wynikłe z niezrozumienia sygnałów pomiędzy prowadzącym a pilotem, odpowiedzialni są obaj pracownicy.

7. Przy holowaniu uszkodzonego pojazdu należy zabezpieczyć go (oznakować i oświetlić) stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. W pociągach holujących i holowanych zabrania się przewożenia pasażerów. Drzwi tych pojazdów powinny być zamknięte.

Spis treści