Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

Część I. Przepisy ogólne.

2. PRZEPISY OGÓLNE DLA KIERUJĄCYCH.

XVII. USZKODZENIE POJAZDU.

1. Jeżeli kierujący podczas jazdy stwierdził wadliwe działanie urządzeń pojazdu obowiązany jest starać się usunąć uszkodzenie we własnym zakresie, a gdy to jest niemożliwe należy natychmiast zawiadomić dyspozytora ruchu lub najbliższy punkt Służby Kontroli Ruchu i stosować się ściśle do jego poleceń.

2. W zawiadomieniu należy podać:
- numer pociągu, numer wagonu,
- miejsce postoju pojazdu,
- rodzaj uszkodzenia,
- czas defektu.

3. W przypadku niemożliwości powiadomienia dyspozytora ruchu lub Służby Kontroli Ruchu należy starać się doprowadzić pojazd (poprzez jazdę awaryjną lub holowanie) z zachowaniem warunków bezpieczeństwa do miejsca, w którym postój uszkodzonego pojazdu nie będzie powodował zakłóceń w ruchu.

4. Jeżeli usterka nie pozwala na dalsze kontynuowanie jazdy dyspozytor ruchu kieruje do pojazdu właściwe pogotowie techniczne, które w miarą możliwości usunie usterkę na trasie, a w przypadku poważniejszej awarii sprowadzi pojazd do zakładu. W czasie usuwania awarii przez pogotowie techniczne, kierujący obowiązany jest bezwzględnie podporządkować się obsłudze pogotowia.

5. Przewóz pasażerów w pojazdach uszkodzonych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu jest niedozwolony.

6. Każde uszkodzenie lub usterkę techniczną pojazdu należy odnotować w cedule pojazdu.

7. W przypadku dokonania uszkodzeń pojazdu przez osoby trzecie, kierujący obowiązany jest podjąć działania w celu ustalenia nazwiska i adresu sprawcy oraz złożyć meldunek (pisemny raport) z podaniem świadków zdarzenia.

8. Kierujący obowiązani są zgłaszać uszkodzenia pojazdu dyspozytorowi ruchu lub pracownikowi Służby Kontroli Ruchu.

9. Po zjeździe awaryjnym do zajezdni motorniczy przekazuje tramwaj służbie technicznej, a następnie pozostaje do dyspozycji dyspozytora ruchu.

10. Jeżeli usterka nie zagraża bezpieczeństwu jazdy, kierujący obowiązany jest kontynuować jazdę na trasie aż do zakończenia służby.

Spis treści