Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

Część I. Przepisy ogólne.

2. PRZEPISY OGÓLNE DLA KIERUJĄCYCH.

XVI. MELDUNKI - RAPORTY.

1. Kierujący obowiązany jest przekazać niezwłocznie do dyspozytora ruchu lub pracownika Służby Kontroli Ruchu meldunki telefoniczne, radiotelefoniczne lub bezpośrednie w następujących przypadkach:
- zaistnienia jakiegokolwiek zdarzenia drogowego (wypadek, kolizja, pożar) nawet jeżeli zdarzenie nie dotyczy pojazdów i obiektów Przedsiębiorstwa,
- zamknięcia lub utrudnienia ruchu z powodu przeszkód na drodze,
- uszkodzenia torów i zwrotnic,
- awarii urządzeń elektrycznych, zerwania sieci, przerwy w dopływie prądu,
- innych awarii urządzeń bądź samego pojazdu zagrażających bezpieczeństwu ruchu lub mogących spowodować przerwę w realizacji zadań przewozowych,
- postoju uszkodzonych pojazdów na trasie,
- zatargów pracowników Przedsiębiorstwa z pasażerami.

2. Przy składaniu meldunków należy podać:
- nazwisko i imię, zajmowane stanowisko,
- miejsce, czas i rodzaj zdarzenia,
- numer pociągu, numer wagonu, kierunek jazdy,
- potrzebę wezwania pomocy Policji, pogotowia lekarskiego, technicznego lub straży pożarnej.

3. W przypadku uczestnictwa w zdarzeniach określonych w pkt.1 niezależnie od faktu, że złożono meldunek ustny, kierujący obowiązany jest natychmiast po zakończeniu służby złożyć pisemny raport dyspozytorowi.

4. Raport powinien zawierać poza danymi wymienionymi w pkt.2:
- dokładny opis zdarzenia z podaniem przyczyn jego powstania,
- dane personalne oraz adresy osób biorących udział w zdarzeniu, poszkodowanych, świadków zdarzenia, osób prowadzących pojazdy, właścicieli pojazdów,
- numery rejestracyjne pojazdów oraz nazwę zakładu ubezpieczeniowego i numer polisy.

Spis treści