Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

Część I. Przepisy ogólne.

2. PRZEPISY OGÓLNE DLA KIERUJĄCYCH.

XV. SPŁATA KOSZTÓW WYNIKŁYCH W ZDARZENIU.

Ubezpieczenia komunikacyjne.

1. W ramach ubezpieczenia obowiązkowego OC firma ubezpieczeniowa przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia osób i instytucji, poszkodowanych z winy prowadzącego jakikolwiek pojazd Przedsiębiorstwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Firma ubezpieczeniowa nie odpowiada za szkody:
a) powstałe wskutek eksploatacji pojazdu, niezgodnym z przeznaczeniem,
b) użycia pojazdu jako rekwizytu,
c) powstałe podczas prowadzenia pojazdu przez kierującego w stanie nietrzeźwym,
d) powstałe podczas prowadzenia pojazdu przez osobę nie posiadającą odpowiedniego prawa jazdy,
e) spowodowane umyślnie przez prowadzącego,
f) spowodowanie przez kierującego, który wszedł w posiadanie pojazdu w skutek popełnienia przestępstwa w tym użycia pojazdu bez zgody dyspozytora.

3. Spłata kosztów przez sprawcę zdarzenia będącego pracownikiem PKT:
- za uszkodzony tabor, obiekty i urządzenia będące własnością Przedsiębiorstwa w wysokości maksimum 3-miesięcznych poborów liczonych z okresu przed zdarzeniem (zgodnie z Kodeksem Pracy) w przypadku podpisania ugody pozasądowej, za uszkodzenia wszelkich obiektów, urządzeń, pojazdów Przedsiębiorstwa oraz obcych,
- 100 % kosztów, jeżeli zostały spowodowane przez osobę pod wpływem alkoholu, bez odpowiedniego prawa jazdy oraz na skutek sabotażu.

Spis treści