Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

Część I. Przepisy ogólne.

2. PRZEPISY OGÓLNE DLA KIERUJĄCYCH.

XIV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SŁUŻBOWA I MATERIALNA ZA ZDARZENIA DROGOWE.

1. Odpowiedzialność służbową i materialną kierujący ponosi niezależnie od odpowiedzialności karnej wyłącznie w przypadku własnej winy za zaistniałe zdarzenia.

2. W zależności od charakteru i zakresu zdarzenia zawinionego stosuje się następujące rygory:
a/ każdorazowo zapis zdarzenia zawinionego na imiennej ewidencji wypadkowej,
b/ skierowanie na powypadkowe kontrolne badania lekarskie, psychotechniczne i egzamin wewnętrzny z przepisów ruchu drogowego i przepisów wewnętrznych Przedsiębiorstwa,
c/ karę regulaminową (upomnienia, naganę, karę pieniężną),
d/ zgodnie z regulaminem premiowania pozbawienie za miesiąc, w którym spowodował zdarzenie premii w części lub całości na wniosek Kierownika Ruchu,
el jeżeli zdarzenie pociągnęło za sobą straty dla Przedsiębiorstwa - pozbawienie nagrody rocznej w części lub w całości zgodnie z obowiązującym w tym zakresie regulaminem.

3. Ewidencję wypadkową prowadzi oraz kieruje na badania kontrolne Kierownik Ruchu.

Spis treści