Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

Część I. Przepisy ogólne.

2. PRZEPISY OGÓLNE DLA KIERUJĄCYCH.

XIII. POSTĘPOWANIE OBSŁUGI POJAZDU PODCZAS ZDARZENIA DROGOWEGO Z JEGO UDZIAŁEM.

1. Kierujący biorący udział w zdarzeniu drogowym obowiązany jest w miarę możliwości niezwłocznie ustalić rozmiary i skutki zdarzenia.

2. Jeżeli pasażer, przechodzień lub kierujący innego pojazdu uległ wypadkowi należy udzielić pierwszej pomocy.

3. O każdym zdarzeniu zaistniałym z udziałem pojazdu Przedsiębiorstwa prowadzący obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić dyspozytora ruchu podając miejsce zdarzenia oraz jego rozmiar.

4. Dyspozytor ruchu w koniecznym przypadku skieruje do zgłoszonego zdarzenia pracownika Służby Kontroli Ruchu, który zajmie się zlikwidowaniem skutków zdarzenia oraz sporządzeniem odpowiedniej, wymaganej zarządzeniami dokumentacji. Dyspozytor ruchu ponadto, w przypadku tego wymagającym wezwie i skieruje do wypadku pogotowie ratunkowe, pogotowie techniczne, Policję itp.

5. Zabrania się kierującemu ruszać pojazdem, jeżeli znalazł się pod nim człowiek.

6. Należy niezwłocznie odciąć zasilanie elektryczne poprzez odciągnięcie odbieraka prądu od sieci.

7. Po zdarzeniu należy zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się poprzez jego umiejscowienie hamulcami postojowymi (na spadzie dodatkowo należy podłożyć kliny pod koła).

8. Należy spowodować opuszczenie pojazdu przez pasażerów.

9. Jeżeli w zdarzeniu są osoby ranne należy przystąpić do udzielania pierwszej pomocy (np. tamować krwotok, umożliwić samoistne oddychanie, itp.),

10. Jeżeli nie można określić rodzaju obrażeń należy rannego nie ruszać unikając tym samym dalszych jego okaleczeń.

11. Podczas likwidacji zdarzenia drogowego lub innych zakłóceń w normalnym ruchu do czasu przybycia Służby Kontroli Ruchu polecenia wydaje kierujący pojazdem.

12. W przypadku drobnej kolizji prowadzącemu pojazd należy wręczyć wypełnione oświadczenie (w przypadku swojej winy) lub pobrać wypełnione oświadczenie (w przypadku winy obcej), bezwzględnie jednak powiadamiając o tym fakcie dyspozytora ruchu.

13. Przy zaistniałych zdarzeniach z pojazdami obcymi szczególnie ważne jest dokładne ustalenie nazwiska i adresu kierującego oraz właściciela pojazdu obcego, numeru rejestracyjnego, firmy ubezpieczeniowej oraz numerów polis jak również nazwiska i adresu poszkodowanych, naocznych świadków wypadku oraz innych danych mogących pomóc w wyjaśnieniu jego przebiegu.

14. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że osoby, które spowodowały zdarzenia znajdują się w stanie nietrzeźwym należy zwrócić na to uwagę likwidujących zdarzenie lub bezpośrednich świadków.

15. Jeżeli na skutek nieprzestrzegania przepisów "Prawa o ruchu drogowym" przez osoby inne (piesi, inni uczestnicy ruchu) doszło do zdarzenia drogowego lub kierujący pojazdem zmuszony był do hamowania awaryjnego, wskutek czego pasażerowie doznali obrażeń obowiązany jest on ustalić personalia osoby winnej tego wykroczenia lub nr rejestracyjny pojazdu i podać dane osobom likwidującym zdarzenie.

16. Po przybyciu pracownika Służby Kontroli Ruchu na miejsce zdarzenia kierujący przedstawia wszelkie zebrane dane oraz składa wyjaśnienia.

17. Jeżeli kierujący jest niezdolny do dalszego prowadzenia pojazdu ma prawo wnioskować o sprowadzenie pojazdu do Zakładu przez inną uprawnioną osobę.

Spis treści