Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

Część I. Przepisy ogólne.

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

1. Celem niniejszej instrukcji jest określenie podstawowych obowiązków osób zatrudnionych w Służbie Ruchu PKT Katowice oraz warunków umożliwiających ich spełnienie.

2. Znajomość i przestrzeganie niniejszej "Instrukcji" obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych na stałe lub czasowo w Służbie Ruchu niezależnie od obowiązku dobrej znajomości i ścisłego przestrzegania przepisów ustawy "Prawo o ruchu drogowym" oraz obowiązujących w Przedsiębiorstwie zarządzeń wewnętrznych w części dotyczącej wykonywanego zawodu.

3. Wobec pracowników nieprzestrzegających przepisów "Instrukcji" wyciągane będą konsekwencje zgodnie z Kodeksem Pracy, Regulaminem Pracy oraz Zakładowym Układem Zbiorowym.

4. Do prowadzenia tramwaju jest upoważniony pracownik Przedsiębiorstwa Komunikacji Tramwajowej posiadający uprawnienia do kierowania tramwajem.

5. Każdy pracownik obowiązany jest zgłosić się do pracy zdrowy, trzeźwy i wypoczęty. Przebywanie na terenie Przedsiębiorstwa w stanie nietrzeźwym jest zabronione. Używanie wszelkich napojów alkoholowych i środków odurzających podczas pracy lub na terenie Przedsiębiorstwa i po godzinach pracy oraz wnoszenie ich na teren Zakładu jest surowo zabronione. Na polecenie dyspozytora lub innej osoby uprawnionej pracownik obowiązany jest poddać się rutynowej kontroli trzeźwości.

6. Podczas pełnienia obowiązków służbowych kierujący obowiązani są posiadać przy sobie ważne prawo jazdy, lub pozwolenie do kierowania tramwajem, kartę drogową, legitymację służbową (kontrolerską, instruktorską itp. oraz aktualne świadectwo kwalifikacyjne. Dokumenty należy okazać na żądanie osób uprawnionych do kontroli m.in. Policji, pracowników Służby Kontroli Ruchu Przedsiębiorstwa i innych uprawnionych organów, a szczególnie dyspozytorowi przed rozpoczęciem pracy.

7. W przypadku zgubienia lub zniszczenia prawa jazdy czy też pozwolenia do prowadzenia tramwajów należy powiadomić natychmiast kierownictwo zakładu a następnie złożyć wniosek o wydanie wtórnika, we właściwym Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy.

8. Motorniczy winien pełnić służbę w umundurowaniu, zgodnie z aktualnymi przepisami. Ocena powyższego należy do obowiązków pracowników Służby Kontroli Ruchu. Pracownik reprezentuje Przedsiębiorstwo i ma obowiązek wyglądać czysto i estetycznie.

9. Przed przystąpieniem do pracy pracownik obowiązany jest zapoznać się z poleceniami oraz komunikatami Kierownictwa podawanymi do wiadomości załogi na tablicach ogłoszeń. W razie wątpliwości interpretacyjnej informacji udzielają pracownicy Służby Kontroli Ruchu.

10. Pracownika służby ruchu obowiązuje plan pracy, z którym winien zapoznać się dostatecznie wcześnie. Samowolna zmiana planu jest niedozwolona. Pracownicy, którzy nie wykonują okresowo obowiązków służbowych na skutek choroby, urlopu itp., w dniu poprzedzającym podjęcie pracy obowiązani są porozumieć się z dyspozytorem Zakładu celem ustalenia godziny i miejsca jej rozpoczęcia.

11. O chorobie lub innym przypadku uniemożliwiającym pracę, powstałym podczas wykonywania czynności służbowych należy niezwłocznie zawiadomić dyspozytora zakładowego lub Służbę Kontroli Ruchu.

12. Objęcie i zmiana służby powinna odbywać się w ustalonym miejscu i czasie. Samowolne zmiany miejsca i czasu bez wiedzy Służby Kontroli Ruchu są niedozwolone. W przypadku nie przybycia zmieniającego należy zawiadomić Służbę Kontroli Ruchu i podporządkować się jej decyzji. Nie podporządkowanie się tej decyzji traktowane będzie jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

13. O wszelkich przyczynach uniemożliwiających stawienie się do pracy lub uzasadniających spóźnienie należy niezwłocznie powiadomić dyspozytora zakładu i zastosować się do jego decyzji.

14. Zmiana służby, urlop okolicznościowy, wykorzystanie dnia wolnego dla Honorowego Dawcy Krwi, wezwanie do Sądu, Policji lub innych organów administracji państwowej, bądź inne uzasadnione zwolnienie od pracy pracownik może uzyskać na podstawie decyzji bezpośredniego przełożonego po zgłoszeniu pisemnego wniosku z uzasadnieniem. Bezpośredniemu przełożonemu należy również przedstawić potwierdzenie wykonania czynności określonych w wezwaniu wydane przez organ wzywający.

15. Kierujący odpowiada za powierzone mu mienie Przedsiębiorstwa wykazując należytą o niego dbałość i nie dopuszcza do jego dewastacji.

16. Pracownicy obowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej. Spory służbowe nie mogą być omawiane publicznie. Zabronione jest również publiczne wypowiadanie się na temat przyczyn i skutków wypadków, wykolejeń i innych zdarzeń dotyczących działalności Przedsiębiorstwa.

17. Zabrania się udzielania wywiadów środkom masowego przekazu na tematy związane z funkcjonowaniem Przedsiębiorstwa bez uzyskania zgody dyrektora zakładu lub Przedsiębiorstwa.

18. Szkolenie nowych motorniczych przeprowadza się w Ośrodku Szkolenia Motorniczych. Kursanci oprócz wykładów teoretycznych odbywają również naukę jazdy z instruktorem. Instruktor (a także inny szkolący) jest przełożonym kursanta i ponosi odpowiedzialność za jego czynności na kursie oraz ewentualne wypadki. Instruktor podczas zajęć praktycznych z kursantami na linii podlega Służbie Kontroli Ruchu w kwestii właściwego funkcjonowania komunikacji na liniach tramwajowych.

19. Kurs kończy się egzaminem państwowym, po którym kursant otrzymuje pozwolenie do kierowania tramwajem.

20. Motorniczy zgłaszający się do pracy spoza Przedsiębiorstwa, po odpowiednim przeszkoleniu (zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym) w Ośrodku Szkolenia zdają egzamin sprawdzający.

21. Każdy nowo wyszkolony pracownik odbywa w zatrudniającym go zakładzie określoną przepisami praktykę pod nadzorem wyznaczonego "patrona" (pracownika wprowadzającego).

22. "Patron" wykonuje obowiązki związane z zapoznaniem nowego pracownika ze specyfiką danego zakładu, obsługiwanych linii itp., nie ponosząc odpowiedzialności za jego wykroczenia służbowe i ewentualne wypadki.

23. Pracownicy korzystający z komunikacji miejskiej poza służbą winni stosować się do przepisów porządkowych obowiązujących pasażerów.

24. Pracownicy Służby Ruchu w czasie pełnienia służby i poza nią mają obowiązek zachowywać się życzliwie, uprzejmie i kulturalnie (w tym przede wszystkim dla pasażerów) a w czynnościach służbowych wzajemnie sobie pomagać.

Spis treści