Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

KZK GOP: Euro 1 na Euro 2012

14.05.2008

Tagi: przetarg, KZK GOP, komentarz – Doda?: Maciej Makula

Planowane z dniem 1 lipca 2008 r. przyst?pienie Piekar ?l?skich do KZK GOP wymusi?y na Zwi?zku og?oszenie szeregu przetargów zwi?zanych z obs?ug? tamtejszych linii. Oto krótki przegl?d specyfikacji przetargowych.


W?adze Piekar ?l?skich podj??y decyzj? o wyj?ciu ze Mi?dzygminnego Zwi?zku Komunikacji Pasa?erskiej w Tarnowskich Górach i jednoczesnym w??czeniu gminy w struktury KZK GOP w Katowicach. Wskutek podj?tej decyzji od po?owy bie??cego roku za funkcjonowanie linii obs?uguj?cych bezpo?rednio obszar Piekar ?l?skich (i wje?d?aj?cych na obszar innych gmin cz?onkowskich KZK) odpowiada? b?dzie katowicki zwi?zek.

W ramach przygotowa? od ca?ej operacji w po?owie kwietnia KZK og?osi? przetargi na 9 linii (7 przetargów). Poni?ej prezentujemy krótkie zestawienie wymogów oraz aktualny stan obs?ugi na tych liniach:

Linie 52 i 700 (obecnie: M. i B. Trestka Czelad? - 52, Ampex Bytom - 700)
4 autobusy typu B (min. 91 miejsc), co najmniej 2 drzwi, nie starsze ni? z 1993 roku, silnik Euro 1,


Linia 73 (obecnie PKM ?wierklaniec)
3 autobusy, w tym 2 typu B (min. 91 miejsc) i 1 przegubowy typu C (min. 140 miejsc), co najmniej 2 (B) lub 3 (C) drzwi, nie starsze ni? z 1993 roku, silnik Euro 1


Linia 168 (obecnie PKM ?wierklaniec)
5 autobusów typu B (min. 91 miejsc), co najmniej 2 drzwi, nie starsze ni? z 1993 roku, silnik Euro 1


Linia 164 (obecnie PKM ?wierklaniec)
4 autobusy niskopod?ogowe typu B (min. 91 miejsc), co najmniej 2 drzwi, nie starsze ni? z 1996 roku, silnik Euro 2


Linia 114 (obecnie PKM ?wierklaniec)
6 autobusów nie starszych ni? z 1993 roku, silniki Euro 1, w tym 2 typu B (min. 91 miejsc) i 4 przegubowe typu C (min. 140 miejsc), co najmniej 2 (B) lub 3 (C) drzwi

Linie 148 i 185 (obecnie PKM ?wierklaniec)
4 autobusy niskopod?ogowe typu B (min. 91 miejsc), co najmniej 2 drzwi, nie starsze ni? z 1993 roku, silnik Euro 1

Linia 860 (obecnie PKM ?wierklaniec)
4 autobusy typu C (min. 140 miejsc), co najmniej 2 drzwi, nie starsze ni? z 1993 roku, silnik Euro 1


Wszystkie autobusy musz? by? wyposa?one w wy?wietlacze. Umowy zostan? zawarte na okres 48 miesi?cy pocz?wszy od 1 lipca 2008 r.

Okre?lone przez Zwi?zek wymogi taborowe klasyfikuj? si? znacznie poni?ej ?redniej specyfikacji KZK GOP (która obecnie prezentuje poziom autobusu niskopod?ogowego z 1996 r. z silnikiem Euro 2). Nie wró?y to dobrze gminie Piekary ?l?skie i jej mieszka?com, którzy kilkunastoletnie Jelcze M11 i Ikarusy 260 mog? zamieni? na kilkunastoletnie Jelcze M11 i Ikarusy 260, a ewentualnie na równie wiekowe konstrukcje z pa?stw zachodnich. Ten drugi scenariusz jest jednak bardziej prawdopodobny, jako ?e pi?tnastoletni autobus z zachodu mo?na naby? za niedu?? kwot?.

Wymaganie pojazdu z 1993 roku (czyli maj?cego 15 lat!) oznacza równie?, ?e wed?ug standardów zachodnich autobus ten ju? dwukrotnie winien by? zosta? zez?omowany. W roku 2012, gdy umowa b?dzie si? ko?czy?, autobusy te b?d? mia? 19 lat. Wej?cie KZK GOP na obszar Piekar mia?o stanowi? du?y skok jako?ciowy (i zarazem technologiczny), jednak szans? tak? zaprzepaszczono.

Tak wi?c ci??ar zmian (poprawy jako?ci us?ug) w Piekarach przerzucony zosta? na poszczególnych przewo?ników, którzy w swoich ofertach zaproponuj? lepszy lub gorszy tabor - z uwagi na obowi?zuj?ce przepisy najistotniejsza jest tylko najni?sza cena us?ugi. W ca?ej tej sytuacji pochwali? mo?na jednak, i? w porównaniu z MZKP KZK GOP prowadzi o wiele czytelniejsz? polityk? przetargow?, która (w wi?kszo?ci post?powa?) umo?liwia wystartowanie wi?kszej ilo?ci podmiotów, a tym samym nie skazuje pasa?erów na monopol jednego przewo?nika. Je?eli w parze z tymi zasadami pójd? wysokie wymagania co do jako?ci przewozu (w tym stanu taboru), to mo?na liczy?, ?e ?l?ska komunikacja nie b?dzie odbiega? od innych polskich miast. Oby sta?o si? to jak najszybciej.

Powy?sze przetargi wzbudzi?y spore zainteresowanie w?ród górno?l?skich przewo?ników. Jest to bowiem pierwsza od d?u?szego czasu okazja do zdobycia nowych zamówie? na linie nie b?d?ce do tej pory w kompetencji KZK GOP. Dodatkowo zlecenie to nie wymaga szczególnych stara? i nak?adów. Walka o zamówienia mo?e by? gor?ca.

« Poprzedni tekstNast?pny tekst »

Komentarze

Do d?u?szych dyskusji zapraszamy na forum.

margrabia napisa?(a):

Niestety bieda a? piszczy. Nic sie nie zmieni skoro i tak z?omy b?d? mog?y je?dzi?. A wymagania na lini? 860 to jeden wielki skandal.

14.05 19:03:57

george1125 napisa?(a):

KZK Z?OM kontratakuje

14.05 20:02:10

viator napisa?(a):

Zapomniano napisa? o 2 przetargach (na 114 i 148+185).
Jeszcze warto te? wspomnie? o tym, ?e wsiadanie pierwszymi drzwiami KZK GOP planuje wprowadzi? na linie 52, 700, 148 i 185. Tak przynajmniej wynika z SIWZ.

14.05 20:23:00

Omer napisa?(a):

Pierwsze drzwi na 185? Wolne ?arty <lol>

14.05 20:30:07

emem napisa?(a):

@viator: s?usznie zauwa?one przeoczenie :-)

14.05 20:32:10

PAJACEK Z OS. WIECZORKA napisa?(a):

s?dze, ?e PKM ?wierklaniec straci wiele linii, wydaje mi si?, ?e zostan? tylko na 114, 860 i 164 ;) b?dzie ciekawie! :D

14.05 20:51:35

abes napisa?(a):

a co z 192...?

14.05 22:18:56

butthead napisa?(a):

192 pozostaje w gestii MZKP.

15.05 01:15:44

AdaM napisa?(a):

860:
4 autobusy typu C (min. 140 miejsc), co najmniej 2 drzwi

To ?art czy ZTS HK reanimuje ikarusy 160?

15.05 07:45:32

kuba napisa?(a):

jak przetargi ustawiane s? pod przewo?ników a nie potrzeby pasa?erów, to s? takie efekty, a gdzie s? urz?dy kontroluj?ce przetargi

15.05 08:11:10

lgor napisa?(a):

Ogólnie w dzisiejszych czasach robienie przetargów z rocznikiem 1993 i Euro I to ju? kpina. I to jeszcze do 2012 takie z?omy

15.05 08:36:25

podlesianin napisa?(a):

A na co mieszka?cy Piekar liczyli cud to b??d pewno jeszcze b?d? t?skni? za PKM ?wierklaniec. Prawda jest taka ?e trzeba by by?o troch? linii wyci?? albo du?o wi?cej wp?aci? do KZK Gop i pewno by?y by nowe autobusy.

15.05 09:15:17

citadis napisa?(a):

@Adam: to nie jest ?art. Mo?liwe, ?e który? przewo?nik wykorzysta ten zapis i ?ci?gnie co? takiego z zachodu. Na pewno taki pojazd b?dzie ta?szy od 3. czy 4.drzwiówki.

15.05 09:56:12

Henryk napisa?(a):

Jak na warunki ?wierklanieckie, spe?nienie normy Euro 1 i tak nie b?dzie mo?liwe. Ikarusy spe?nialy tylko socjalistyczn? norm? R49 (du?o mniej rygirystyczna ni? Euro 0) i to wówczas, gdy by?y nowe.

15.05 10:56:36

Rudy napisa?(a):

Pozdrowienia dla KZK GOP, jeste?cie niez?? konkurencj? dla firm przerabiaj?cych odpady. Mo?e tak wpiszecie sobie utylizacj? z?omu jako dodatkow? dzia?alno???

15.05 11:03:37

NIECIO napisa?(a):

Co to 2 drzwi czy kurde jest PKS ?????? czy linie miejskie niech sobie wszyscy z KZK GOP TYMI HEBELKAMI JE?DZ? no tak WPK mieli trzy drzwi i przegubach cztery drzwi niech zamówi? jedne drzwi reszta nie zamuruj? i gra gitara.

15.05 11:31:13

david82 napisa?(a):

Nieznajomo?? tematu któr? wykaza? si? autor artyku?u jest pora?aj?ca i niedopuszczalna. Cytat: "kilkunastoletnie Jelcze M11 i Ikarusy 260 mog? zamieni? na kilkunastoletnie Jelcze M11 i Ikarusy 260" - informuj? autora artyku?u ?e nie ma Jelczy M11 z silnikiem Euro 1 i to w dodatku wyprodukowanych po 1993 roku

15.05 12:24:11

david82 napisa?(a):

AdaM: A s? jakie? Ikarusy 160 z silnikiem Euro 1 i wyprodukowane po 1993 roku?
kuba: Przetargi s? zgodne z prawem, natomiast nie ma pieni?dzy na to ?eby robi? przetargi pod pasa?era.
Igor: A kysz mi st?d!!

15.05 12:26:45

titik napisa?(a):

ma?o kto mo?e poszczyci? si? dobrym stanem technicznym wozów b?dzie ci?szko z tym przetargiem

15.05 12:28:30

butthead napisa?(a):

@david82: To wiadomo, to taka celowo zamierzona metafora ;)

15.05 12:49:47

emem napisa?(a):

@david82: nie takie cuda w ?l?skiej komunikacji widzieli... swojego czasu spotka?em si? z ikarusem 280 z 2005 roku. Jak to mo?liwe? W papierach mia? napisane "SAM". Z punktu widzenia pasa?era nada? by? to jednak poczciwy hungar.

15.05 13:42:29

david82 napisa?(a):

A mia? Euro 1 ?

15.05 13:56:00

adam86 napisa?(a):

@david82: u sebzdy jeden mig to nawet ma euro2, a data produkcji grubo po 1990r. Z reszt? u nas ka?dy autobus mo?e mie? Euro1, bo KZK i tak tego nie zweryfikuje.

15.05 14:32:06

viator napisa?(a):

Zreszt? wymagania wymaganiami, ale i tak przecie? codzienno?ci? s? sytuacje, ?e je?d?? pojazdy o ni?szym standardzie ni? zg?oszone. O czym wi?c tu dyskutujemy...

15.05 15:26:54

jurek napisa?(a):

I dobrze im tak...

15.05 17:21:20

ben napisa?(a):

pewnie pkm Katowice zainteresuje si? 168 i 860 , ale i tak tam b?d? je?dzi? heble!

15.05 17:51:58

viator napisa?(a):

@ben: W?tpliwe. Bo kto im zap?aci za dojazdy z K-c do Piekar?

15.05 18:27:09

bobo napisa?(a):

ben a czego si? spodziewasz?
?e wygrany w przetargu zamiast tych najgorszych wozów jakie da? mo?e b?dzie wysy?a? lionsy albo su18? :D
Piekary to w ogóle jest wiocha. Kolei nie ma, tramwajów nie ma, a teraz jeszcze burdel robi? z komunikacj? autobusow?...

15.05 19:05:18

GD napisa?(a):

@viator: To proste, stworzymy dodatkowe nocne kursy na 860. Tak, jak mamy dowóz powietrza z Katowic do Zabrza rano i powrót wieczorem (wyjazd i zjazd 7 jako 870).

Proste, a jeszcze bardziej bezsensowne, ni? proste...

15.05 21:41:12

Mikey napisa?(a):

@viator: a pami?tasz okres 1991-1994, kiedy PKM Katowice rz?dzi? na 168? Na tej linii debiutowa? Jelcz 120M #058 pod koniec tego okresu i je?dzi? na jednym z zada? na sta?e :) Wtedy by?o tak OIDP, ?e kursy zaczyna?y si? w Katowicach (jeszcze na Kopernika) i stamt?d te? by?y zjazdy ;) W tym uk?adzie nie widz? bólu dla PKM Katowice, ?eby podje?d?a? na przystanek na ul. Mickiewicza i zaczyna? stamt?d kurs po wprowadzeniu stosownej zmiany przez KZK GOP, a w takiej sytuacji tak by zrobili.

15.05 21:47:50

?ukasz-Magister-Piekary ?l?skie napisa?(a):

W Piekarskiej komunikacji bardzo du?e znaczenie ma linia numer "5", która jak wynika z informacji pozostaje w niezmienionej formule (je?li oczywi?cie kto? w tym zamieszaniu, nie zacznie majstrowa? przy jej przebiegu). W weekendy ale w tygodniu z "5" (Katowice-Siemianowice ?l?skie-Piekary ?l?skie-?wierklaniec-Tarnowskie Góry) korzysta bardzo du?o ludzi, którzy dalej b?d? je?dzili podczciwymi przegubami Ikarusami.
Zobaczymy dok?d zaprowadz? nas te zmiany bo w?adze Piekar obiecywa?y, ?e przyniesie ona znaczne korzy?ci dla mieszka?ców. Póki co nie zapowiada si? tak kolorowo.

16.05 00:57:54

viator napisa?(a):

@Mikey: Pami?tam, pami?tam... Dzisiaj jednak nie widz? mo?liwo?ci, by KZK GOP sfinansowa?o 18 kursów dziennie (tyle ??cznie by?oby dojazdów i zjazdów na 168 i 860).

16.05 07:36:09

AdaM napisa?(a):

@david82: Nie ma rzeczy niemo?liwych, co ju? koledzy zauwa?yli. A faktycznie to by?a metafora, bo z tego co pami?tam, to Ikarusy 160 ZTS'u maj? 3 drzwi tylko u?ywaj? w porywach 2.

16.05 08:10:01

andrzejh69 napisa?(a):

niektóre M11 spe?niaj? norme euro 1 - np #48 z PUP Czeladz i niektóre rocznik 1990 PKM Sosnowiec - maj? zmieninoe silniki w ramach NG. #48 ma tez automatyczna skrzyni?. Co do taboru na 168, 860 - mo?na kupi? z PKM Bytom Ikarusy 280,70 i Ikarusy 415 i 412 - one spe?niaj? wymagania przetargowe:euro1 i euro2, a 412 s? LF -ot ca?a filozofia.

16.05 09:03:04

ff napisa?(a):

@andrzejh69: a mo?e "PKM Bytom startuje 1 lipca"? :P

16.05 14:06:05

palex :) napisa?(a):

@andrzejh69: ROTFL... kiedy wreszcie skonczysz nawijac o PKM Bytom? ... nudne to juz.

16.05 16:41:24

andrzej69 napisa?(a):

palex:) nigdy :P...dopoki b?d? tam sta?y IK 280.70, 412, 415 lubie te Ikarusy :), nudny to jeste? Ty i twoja strona :)))

17.05 04:34:02

jerry^67pkm napisa?(a):

PIEKARY SA SAME SOBIE WINNE .ROBIA burdel a strzeze dupe bedziecie wozic dalej heblami . Autobusy sa niszczone nagminnie ja jestem kierowca takiego hebla i to co pasazerowie wyczyniaja to wola o pomste do nieba . JAbym wam podstawil hulajnogi anie lepsze wozy .najpierw nauczcie szanowac mienie I bilet powinien kosztowac 10--15 zebyscie bez potzeby nie jezdzili oraz 15kontrolabiletow to tyle

12.06 19:38:56


Dodaj komentarz

Ten element został zablokowany, nie ma możliwości dodawania do niego komentarzy lub głosowania.

Komentarze musz? by? zaakceptowane przed publikacj?. Dzi?kujemy!